Συνοπτικό Επεξηγηματικό Σημείωμα ΟΗΟ 

Εγκύκλιος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερ. 13.1.2016

Αυτούσια η Νομοθεσία 183(Ι)/2015